Font thư pháp game thiết kế dựa theo nét brush cứng

Font phù hợp design cho các sản phẩm về game và các ấn phẩm mang phong cách võ hiệp. Font có nhiều ký tự thay thế nhằm tạo sự linh hoạt trong việc thiết kế nội dung của sản phẩm