Font Triện Điền Thể

Font Triện Điền Thể thường được ứng dụng làm triện, Ấn chương. Ngoài ra cũng có dùng làm mẫu để khắc ấn chương đánh dấu bản quyền lên các ấn phẩm thực và số