Hôm nay FZ xin giới chia sẻ với các bạn bộ 2 font Việt hóa đặc biệt đẹp nhân ngày lễ 8.3

  1. Font viết tay Việt hóa The Billion bản regular còn bản monoline sẽ update sau
  2. Font chữ phong cách Hàn Quốc Bocan bản regular
  • Font được add thêm quy tắc gõ chỉ cần thêm số 1 sau mỗi chữ để sử dụng ký tự thay thế.
  • Quy tắc gõ Hỗ trợ đa nền tảng, tương thích với mọi phần mềm (Đã test OK trên các phần mềm edit ảnh bằng điện thoại như Picsart, Phonto, IbisPaint, Vont … và các phần mềm trên máy tính)

1. Font viết tay Việt hóa The Billion

 Font Viết Tay Việt Hóa The Billion
Font viết tay Việt hóa The Billion

Giới thiệu

The Billion là Font viết tay phong cách font chữ ký đươc tác giả thiết kế 2 phiên bản: regular và monoline. Hiện tại Admin Đức Thủy mới Việt hóa bản thường, còn bản monoline anh ấy sẽ cập nhật trong tương lai.

Test Font

Trong phần này sẽ là hình ảnh chữ cái trong font và phần test trực tuyến.

Ký tự mở rộng và chữ cái trong font

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
A1 B1 C1 D1 Đ1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1.
a b c d đ e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1 z1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phần chữ cái Việt hóa

A Á Ã Ả Ạ Â Ầ Ấ Ẫ Ẩ Ậ Ă Ằ Ắ Ẵ Ẳ Ặ È É Ẽ Ẻ Ẹ Ê Ề Ế Ễ Ể Ệ Ì Í Ĩ Ỉ Ị Ò Ó Õ Ỏ Ọ Ô Ồ Ố Ỗ Ổ Ộ Ơ Ờ Ớ Ỡ Ở Ợ Ù Ú Ũ Ủ Ụ Ư Ừ Ứ Ữ Ử Ự Ỳ Ý Ỹ Ỷ Ỵ.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ì1 Í1 Ĩ1 Ỉ1 Ị1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
à á ã ả ạ â ầ ấ ẫ ẩ ậ ă ằ ắ ẵ ẳ ặ è é ẽ ẻ ẹ ê ề ế ễ ể ệ ì í ĩ ỉ ị ò ó õ ỏ ọ ô ồ ố ỗ ổ ộ ơ ờ ớ ỡ ở ợ ù ú ũ ủ ụ ư ừ ứ ữ ử ự ỳ ý ỹ ỷ ỵ
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ì1 í1 ĩ1 ỉ1 ị1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

Mời bạn test thử font và quy tắc gõ bên dưới. Để có thể hiển thị như bên dưới bạn cần gõ: K1hung N1hập1 T1iếng1 V1iệt1

K1hung N1hập1 T1iếng1 V1iệt1

Hình ảnh demo font chữ ký việt hóa

Link tải

2. Font chữ Hàn Quốc Bocan

Font Bocan phát hành bởi Burntilldead – Illustrator & Type Foundry là một trong những font hiếm hoi theo phong cách Style Hàn Quốc mà ad từng thấy.

Bộ font này cũng được nhà thiết kế vẽ thêm 1 bộ ký tự thay thế và một số liga quốc tế.

Bộ font này có nhiều ứng dụng trong thiết kế và trông cũng rất kute. Font việt hóa Bocan phù hợp các chủ đề dễ thương và đặc biệt rất hợp làm triện.

Hình ảnh demo Font Việt hóa Bocan

Dưới đây là một số hình ảnh demo về bộ Font Việt hóa Bocan. Mời bạn trải nghiệm 2 phong cách thiết kế: Triện và art bên dưới nhé.

Bocan làm font triện

Demo font dạng text

Test Font Font chữ Hàn Quốc

Trong phần này sẽ là hình ảnh chữ cái trong font và phần test trực tuyến.

Ký tự mở rộng và chữ cái trong font

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
A1 B1 C1 D1 Đ1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1.
a b c d đ e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1 z1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phần chữ cái Việt hóa

A Á Ã Ả Ạ Â Ầ Ấ Ẫ Ẩ Ậ Ă Ằ Ắ Ẵ Ẳ Ặ È É Ẽ Ẻ Ẹ Ê Ề Ế Ễ Ể Ệ Ì Í Ĩ Ỉ Ị Ò Ó Õ Ỏ Ọ Ô Ồ Ố Ỗ Ổ Ộ Ơ Ờ Ớ Ỡ Ở Ợ Ù Ú Ũ Ủ Ụ Ư Ừ Ứ Ữ Ử Ự Ỳ Ý Ỹ Ỷ Ỵ.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ì1 Í1 Ĩ1 Ỉ1 Ị1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
à á ã ả ạ â ầ ấ ẫ ẩ ậ ă ằ ắ ẵ ẳ ặ è é ẽ ẻ ẹ ê ề ế ễ ể ệ ì í ĩ ỉ ị ò ó õ ỏ ọ ô ồ ố ỗ ổ ộ ơ ờ ớ ỡ ở ợ ù ú ũ ủ ụ ư ừ ứ ữ ử ự ỳ ý ỹ ỷ ỵ
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ì1 í1 ĩ1 ỉ1 ị1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

Để gõ ra như khung bên dưới: Đức_ Thủy_ V1iệt h1óa1 f1o1n1t3

Đức_ Thủy_ V1iệt h1óa1 f1o1n1t3

Link Tải

3. Hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ ký tự thay thế

Font sau khi Việt hóa được thêm QUY TẮC GÕ, do bộ Font Việt hóa The Billion và Bocan chỉ có 1 kiểu ký tự mở rộng nên bạn chỉ cần gõ thêm số 1 vào sau mỗi chữ sẽ ra chữ thay thế, bạn có thể xem ví dụ minh họa bên dưới hoặc ở mục test font.

Hướng Dẫn Sử Dụng Quy Tắc Gõ
Hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ

4. Lưu ý sử dụng phông chữ miễn phí trên FontZin

  • Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại
  • Vui lòng tôn trọng quy tắc Team Fz – share link hoặc làm payment vui lòng để lại link bài viết này, cám ơn!
5/5 - (21 bình chọn)

Việt hóa font chữ 80K

Xem Font Việt hóa khác