GIẤY PHÉP SỬ DỤNG FONT

Dưới đây là nội dung giấy phép dành cho khách hàng là cá nhân hoặc công ty (tổ chức) sử dụng font thiết kế bởi FontZin

GIẤY PHÉP

Chỉ các công ty/tổ chức hoặc cá nhân chứng minh được có mua hàng từ website fontzin.com hoặc liên hệ với quản trị viên của FontZin “Đức Thủy” (qua email adfontzin@gmail.com, hoặc mạng xã hội như WeChat: fontzincom, Facebook: ngducthuy) mới được phép sử dụng sản phẩm/phông chữ.

I. Với cá nhân

BẠN ĐƯỢC PHÉP

- 1 Người dùng
- Cài đặt trên 2 Máy tính
- Không giới hạn dự án cá nhân và thương mại
- Không giới hạn dự án cá nhân
- Sử dụng phông chữ cho các dự án thương mại lớn lên đến 10.000 đơn vị (sản phẩm) in ấn hoặc ảnh
- Sử dụng cho quảng cáo kỹ thuật số trên bất kỳ mạng xã hội nào với lượt xem hoặc ấn tượng lên đến 50.000/tháng
- Sử dụng cho 1 trang web với lượt xem lên đến 50.000/tháng
- Được phép đăng ký thương hiệu cho logo
- Phạm vi: Quốc gia và Quốc tế

II. Với công ty và tổ chức

ĐƯỢC PHÉP

- Không giới hạn số lượng người dùng và cài đặt
- Không giới hạn dự án thương mại
- Không giới hạn sử dụng trên sản phẩm cuối cùng để bán
- Không giới hạn lượt xem trang web
- Không giới hạn phát sóng
- Không giới hạn dự án phim
- Không giới hạn dự án truyền hình
- Không giới hạn mạng xã hội và blog
- Không giới hạn ứng dụng và máy chủ
- Không giới hạn tiêu đề cho sách điện tử/xuất bản, nhưng không được nhúng phông chữ bằng @font-face
- Không giới hạn lượt xem quảng cáo kỹ thuật số
- Được phép đăng ký thương hiệu cho logo
- Webfont: Sử dụng cho trang web với lượt xem không giới hạn/tháng
- Phạm vi Quốc gia và Quốc tế

III. Nội dung không được phép

Tất cả cá nhân, công ty hoặc tổ chức đều phải tuân thủ 5 điều không được phép khi sử dụng font thiết kế bởi fontzin.com

1. Bán và phân phối lại: Những sản phẩm được mua chỉ dành cho sử dụng cá nhân của bạn, bạn không được phép bán hoặc phân phối cho bất kỳ bên thứ ba nào.
2. Nhiều người dùng: Bạn không được phép cho phép nhiều người sử dụng những sản phẩm đã tải xuống / mua từ chúng tôi.
3. Chuyển đổi: Bạn không được phép chuyển đổi sản phẩm thành các định dạng khác mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
4. Sao chép: Bạn không được phép sao chép sản phẩm cho bất kỳ ai mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
5. Webfont: Không nhúng phông chữ bằng cách sử dụng @font-face trên trang web.

IV. Chính sách tiền và cập nhật

Tất cả sản phẩm được bảo vệ bởi Sự đảm bảo hài lòng, cấp cho khách hàng quyền truy cập các sửa chữa và cải tiến. Hoàn tiền luôn được phát hành khi gặp lỗi không thể khắc phục, gây trở ngại cho việc cài đặt thành công trên máy tính của khách hàng.

LICENSE

Only companies/organizations or individuals who can prove their affiliation with FontZin’s admin “Đức Thủy” (via email adfontzin@gmail.com, or social networks like WeChat: fontzincom, Facebook: ngducthuy) are allowed to use the products/fonts.

I. For Individuals

YOU ARE ALLOWED TO

- 1 User
- 2 Computers Installation
- Unlimited Personal and Commercial Projects
- Unlimited Personal Project
- Use the fonts for large volume commercial projects up to 10,000 pcs/prints/sales/static digital images
- Use for Digital Ads in any social media up to 50.000 views or impressions/month
- Use for 1 Website up to 50.000 views/month
- Trademarking the logo is permitted
- Nationwide and Worldwide

II. For Corporate/Organizations

YOU ARE ALLOWED TO

- Unlimited User & Installation
- Unlimited Commercial Project
- Unlimited End Product for Sale
- Unlimited Web Views
- Unlimited Broadcasting
- Unlimited Movie Project
- Unlimited TV Project
- Unlimited Social Media & Blog
- Unlimited Apps & Server
- Unlimited Titles For E-book/Publishing, but Not Embedding fonts using @font-face
- Unlimited digital ads view
- Trademarking the logo is permitted
- Webfont: Use for Websites with Unlimited Views/Month
- Nationwide and Worldwide

III. YOU ARE NOT ALLOWED TO

1. Sell and Redistribute: The items purchased are for your use only. You cannot sell and redistribute it to any third party.
2. More User: Allowing more than one user to use items downloaded/purchased from us.
3. Convert: Converting products into different formats without written permission from us.
4. Duplicate: You may not duplicate/copy the product to anyone without our permission.
5. Webfont: Do not embed fonts using @font-face on the website.

IV. Satisfaction Guarantee

All products are protected by the Satisfaction Guarantee, granting the customer the right to access fixes and improvements. Refunds are always issued when an irremediable error is encountered, preventing successful installation on the customer’s PC.