Bộ 2: Font viết tay Việt hóa và font chữ Hàn Quốc siêu đẹp, thích hợp nhiều chủ đề thiết kế: thiệp mời, chữ ký, logo cá nhân, sản phẩm…. Bài viết này chia sẻ với các bạn bộ 2 Font Việt hóa đặc biệt đẹp nhân ngày lễ 8.3:

  1. Font viết tay Việt hóa The Billion bản regular còn bản monoline sẽ update sau
  2. Font chữ phong cách Hàn Quốc Bocan bản regular
  • Font được add thêm quy tắc gõ chỉ cần thêm số 1 sau mỗi chữ để sử dụng ký tự thay thế.
  • Quy tắc gõ Hỗ trợ đa nền tảng, tương thích với mọi phần mềm (Đã test OK trên các phần mềm edit ảnh bằng điện thoại như Picsart, Phonto, IbisPaint, Vont … và các phần mềm trên máy tính)

1. Font viết tay Việt hóa The Billion

Font viết tay việt hóa the billion
Font viết tay Việt hóa The Billion

Giới thiệu

The Billion là Font viết tay phong cách chữ ký được tác giả thiết kế 2 phiên bản: regular và monoline. Hiện tại FontZin mới Việt hóa bản thường, còn bản monoline anh ấy sẽ cập nhật trong tương lai.

Test Font

Trong phần này sẽ là hình ảnh chữ cái trong font và phần test trực tuyến.

Ký tự mở rộng và chữ cái trong font

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
A1 B1 C1 D1 Đ1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1.
a b c d đ e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1 z1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phần chữ cái Việt hóa

A Á Ã Ả Ạ Â Ầ Ấ Ẫ Ẩ Ậ Ă Ằ Ắ Ẵ Ẳ Ặ È É Ẽ Ẻ Ẹ Ê Ề Ế Ễ Ể Ệ Ì Í Ĩ Ỉ Ị Ò Ó Õ Ỏ Ọ Ô Ồ Ố Ỗ Ổ Ộ Ơ Ờ Ớ Ỡ Ở Ợ Ù Ú Ũ Ủ Ụ Ư Ừ Ứ Ữ Ử Ự Ỳ Ý Ỹ Ỷ Ỵ.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ì1 Í1 Ĩ1 Ỉ1 Ị1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
à á ã ả ạ â ầ ấ ẫ ẩ ậ ă ằ ắ ẵ ẳ ặ è é ẽ ẻ ẹ ê ề ế ễ ể ệ ì í ĩ ỉ ị ò ó õ ỏ ọ ô ồ ố ỗ ổ ộ ơ ờ ớ ỡ ở ợ ù ú ũ ủ ụ ư ừ ứ ữ ử ự ỳ ý ỹ ỷ ỵ
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ì1 í1 ĩ1 ỉ1 ị1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

Mời bạn test thử font và quy tắc gõ bên dưới. Để có thể hiển thị như bên dưới bạn cần gõ: K1hung N1hập1 T1iếng1 V1iệt1

K1hung N1hập1 T1iếng1 V1iệt1

Hình ảnh demo font chữ ký việt hóa

Lưu ý: Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại

2. Font chữ Hàn Quốc Bocan

Font Bocan phát hành bởi Burntilldead là một trong những font hiếm hoi theo phong cách Style Hàn Quốc mà ad từng thấy.

Bộ font này cũng được nhà thiết kế vẽ thêm 1 bộ ký tự thay thế và một số liga quốc tế.

Bộ font này có nhiều ứng dụng trong thiết kế và trông cũng rất cute. Font việt hóa Bocan phù hợp các chủ đề dễ thương và đặc biệt rất hợp làm triện.

Test Demo Font Font chữ Hàn Quốc

Trong phần này sẽ là hình ảnh chữ cái trong font và phần test trực tuyến.

Ký tự mở rộng và chữ cái trong font

A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z.
A1 B1 C1 D1 Đ1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 U1 V1 W1 X1 Y1 Z1.
a b c d đ e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
a1 b1 c1 d1 đ1 e1 f1 g1 h1 i1 j1 k1 l1 m1 n1 o1 p1 q1 r1 s1 t1 u1 v1 w1 x1 y1 z1.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Phần chữ cái Việt hóa

A Á Ã Ả Ạ Â Ầ Ấ Ẫ Ẩ Ậ Ă Ằ Ắ Ẵ Ẳ Ặ È É Ẽ Ẻ Ẹ Ê Ề Ế Ễ Ể Ệ Ì Í Ĩ Ỉ Ị Ò Ó Õ Ỏ Ọ Ô Ồ Ố Ỗ Ổ Ộ Ơ Ờ Ớ Ỡ Ở Ợ Ù Ú Ũ Ủ Ụ Ư Ừ Ứ Ữ Ử Ự Ỳ Ý Ỹ Ỷ Ỵ.
A1 Á1 Ã1 Ả1 Ạ1 Â1 Ầ1 Ấ1 Ẫ1 Ẩ1 Ậ1 Ă1 Ằ1 Ắ1 Ẵ1 Ẳ1 Ặ1 È1 É1 Ẽ1 Ẻ1 Ẹ1 Ê1 Ề1 Ế1 Ễ1 Ể1 Ệ1 Ì1 Í1 Ĩ1 Ỉ1 Ị1 Ò1 Ó1 Õ1 Ỏ1 Ọ1 Ô1 Ồ1 Ố1 Ỗ1 Ổ1 Ộ1 Ơ1 Ờ1 Ớ1 Ỡ1 Ở1 Ợ1 Ù1 Ú1 Ũ1 Ủ1 Ụ1 Ư1 Ừ1 Ứ1 Ữ1 Ử1 Ự1 Ỳ1 Ý1 Ỹ1 Ỷ1 Ỵ1.
à á ã ả ạ â ầ ấ ẫ ẩ ậ ă ằ ắ ẵ ẳ ặ è é ẽ ẻ ẹ ê ề ế ễ ể ệ ì í ĩ ỉ ị ò ó õ ỏ ọ ô ồ ố ỗ ổ ộ ơ ờ ớ ỡ ở ợ ù ú ũ ủ ụ ư ừ ứ ữ ử ự ỳ ý ỹ ỷ ỵ
à1 á1 ã1 ả1 ạ1 â1 ầ1 ấ1 ẫ1 ẩ1 ậ1 ă1 ằ1 ắ1 ẵ1 ẳ1 ặ1 è1 é1 ẽ1 ẻ1 ẹ1 ê1 ề1 ế1 ễ1 ể1 ệ1 ì1 í1 ĩ1 ỉ1 ị1 ò1 ó1 õ1 ỏ1 ọ1 ô1 ồ1 ố1 ỗ1 ổ1 ộ1 ơ1 ờ1 ớ1 ỡ1 ở1 ợ1 ù1 ú1 ũ1 ủ1 ụ1 ư1 ừ1 ứ1 ữ1 ử1 ự1 ỳ1 ý1 ỹ1 ỷ1 ỵ1.

Để gõ ra như khung bên dưới: Đức_ Thủy_ V1iệt h1óa1 f1o1n1t3

Đức_ Thủy_ V1iệt h1óa1 f1o1n1t3

Lưu ý: Font chỉ sử dụng mục đích cá nhân và phi thương mại

3. Hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ ký tự thay thế

Font sau khi Việt hóa được thêm QUY TẮC GÕ, do bộ Font Việt hóa The Billion và Bocan chỉ có 1 kiểu ký tự mở rộng nên bạn chỉ cần gõ thêm số 1 vào sau mỗi chữ sẽ ra chữ thay thế, bạn có thể xem ví dụ minh họa bên dưới hoặc ở mục test font.

Hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ
Hướng dẫn sử dụng quy tắc gõ
5/5 - (22 bình chọn)

Liên hệ

Xem thêm font việt hóa khác